Skip to main content

Elkaar aansporen tot radicale navolging


Studiedag voor studenten, voorgangers en geïnteresseerden, over de uitdagende kant van geloven in een individualistische tijd

5 Juli 2024 | Baptist House, Amsterdam

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

Over de dag

Is er in de gemeente nog ruimte om samen te zoeken naar de weg van Christus en elkaar daar in aan te sporen en op te bevragen?

Christelijke gemeenschappen ontkomen tegenwoordig niet aan de sterk geïndividualiseerde cultuur en de vrijblijvende verbondenheid van hun leden: ze veranderen in 'lichte gemeenschappen'. Dit botst en schuurt met de gemeenschapsidealen van radicale, communale navolging, zoals die te vinden zijn bij de apostel Paulus en in het vroege (ana)baptisme. Samen zoeken naar wat die navolging betekent, en elkaar daarop aansporen, uitdagen en bevragen stuit in de praktijk regelmatig op onbegrip, op weerstand of simpelweg op onverschilligheid. Het blijkt nog niet zo makkelijk om daarover met elkaar in gesprek te gaan als verschillende gelovigen. Daarover gaat deze studiedag!

Yme Horjus, emeritus voorganger, deed hier onderzoek naar binnen baptistengemeenten (rondom het begrip ‘tucht’), met als doel dat onderlinge gesprek te versterken. Recentelijk heeft ook Sake Stoppels, voormalig lector aan de CHE, gepleit voor concrete vormen om discipelschap te beoefenen, wederzijds aanspreekbaar te zijn (‘accountable’), waarbij de kerk weer ‘ambachtsschool’ is van geloof. Hij bepleit het zoeken naar gemeenschappelijke leefregels, naar een monastiek ideaal.

Het programma
Tijdens deze studiedag zullen we de dynamieken en uitdagingen verkennen omtrent ‘elkaar inspireren en aansporen’ in onze tijd. We luisteren naar de praktijk, doen samen exegese naar Galaten 6 en gaan aan de slag met Stoppels’ voorstel van 'leefregels'. We brengen dat in gesprek met onze eigen (ana)baptistische traditie, waarin ‘de regel van Christus' een belangrijke rol speelt. We willen onderzoeken of het formuleren van communale leefregels, gericht op de navolging van Christus, een beloftevolle benadering kan zijn om gemeente-ethiek en discipelschap binnen onze gemeenschappen vorm te geven. We sluiten de dag af met een avondmaalsviering in de anabaptistische traditie, inclusief de 'gelofte van liefde'. We hopen dat deze dag verlangen oproept om het volgen van Jezus binnen de gemeenschap meer handen en voeten te geven.

Het Baptisten Seminarium organiseert deze studiedag samen met enkele betrokkenen van (de inmiddels niet meer bestaande) Stichting Proclaim. Voor studenten is deze dag onderdeel van het integratieprogramma. Voorgangers en andere belangstellenden uit de gemeenten zijn van harte welkom.

Programma (Concept)

 • 09.15

  Inloop en koffie

 • 09.30

  Opening en welkom

 • 09.45

  Verkenning thema

  met o.a. Yme Horjus
 • 10.45

  Pauze

 • 11.00

  Exegetische werkoefening Galaten 6

 • 12.00

  Lunchpauze

 • 12.45

  Introductie ‘regel van Christus’ vanuit baptistisch perspectief

  Teun van der Leer
 • 13.15

  Inleiding over ‘gemeentelijke leefregels’

  Sake Stoppels
 • 14.00

  Werkoefening rondom ontwerpen ‘leefregels

 • 14.30

  Plenair gesprek over de kansen

 • 15.15

  Avondmaalsviering en de gelofte van liefde

  naar Balthasar Hubmaier
 • 16.00

  Afsluiting en borrel