Drs. Wout Huizing
"Wie zicht heeft op zichzelf en de eigen bronnen van inspiratie én tijd maakt daarbij werkelijk stil te staan, die zal (beter) in staat zijn anderen te geven uit de rijkdom van wat hij zelf ontvangen heeft."
Drs. Wout Huizing

Drs. Wout Huizing

Wout Huizing (1957) woont in Den Haag en is daar lid van de baptistengemeente, die hij diende als voorganger van 1985 tot 1993. Wout is aan het Seminarium verantwoordelijk voor stagebegeleiding, intervisie en supervisie. Daarnaast is hij als stafmedewerker verbonden aan de landelijke koepel Reliëf, een christelijke vereniging van zorgaanbieders.

In supervisie en intervisie komt de vraag aan de orde wie je zelf bent (als persoon) in je werk als voorganger (beroep) binnen een gemeente (context). Daarover kun je leren reflecteren en gaandeweg ontdekken wat je drijft en inspireert. Ook leer je door het kritisch bespreken van opgedane ervaringen hoe je het kunt volhouden als voorganger en in de dienst aan God kunt staan met ‘vreugde en effect’.

Publicaties

Wout Huizing, Wie maakt de dienst uit? Kandidaatsscriptie Theologie, Rijks Universiteit Utrecht, 1982

Wout Huizing, Een ‘pedagogische’ gemeente, verleden tijd of werkelijkheid? Een onderzoek naar het funktioneren van de bijbelse notie tucht, in een baptisten gemeente in Nederland, gedurende de jaren 1927 – 1977; teneinde te komen tot een waardering van deze notie voor de baptisten gemeenten in Nederland anno 1982. Skriptie in opdracht van het college van docenten van het Seminarium der Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. Bosch en Duin, 1982

Wout Huizing, John Smyth en de bijbel. Een onderzoek naar de betekenis van de bijbel voor John Smyth in vergelijking met de engelse puriteinen en de nederlandse waterlanders. Skriptie in opdracht van het college van docenten van het Seminarium der Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. Bosch en Duin, 1982

Wout Huizing (eindred.) 1958 – 1983 Een kwart eeuw ‘John Smyth’. Bundel bij het 25-jarig jubileum van ‘De Vinkenhof’. Bosch en Duin, 1983

Wout Huizing, Ester, het verhaal van de omgekeerde wereld. Een analyse van Ester in feministisch perpsektief.  Doctoraalscriptie, Rijks Universiteit van Utrecht, 1984

Huizing, ‘De weigering van een koningin; Ester, het verhaal van de omgekeerde wereld’ in: Soteria, kwartaalschrift voor evangelische theologische bezinning. Jrg. 2, nr. 2. Juni 1985, pag. 13 - 18

Wout Huizing (red.), Het feest van Gods trouw. Artikelen aangeboden aan Jaap Broertjes t.g.v. zijn 40-jarig predikantschap binnen de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.  Den Haag,1986

Wout Huizing, ‘Mensen van vandaag helpen’ in: Een seminarium als roeping. Een bundel artikelen, aangeboden aan prof. dr. J. Reiling, bij diens afscheid als rector van het Seminarium van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, Friesch Dagblad Offset: Leeuwarden, juli 1987

  1. Huizing, Als één die dient. 50 jaar Tabitha 1938 – 1988. Den Haag, 1988

 Eijer, W. Huizing, W. Tamboer, O.H. de Vries, N.A.v.d. Leer, gezegend en gezonden. Gemeenteopbouw en gemeentegroei binnen het Nederlands baptisme. Bosch en Duin, 1990

Wout Huizing, Rentmeesterschap en onze maatschappelijke betrokkenheid. Folderreeks Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, Publiciteitscommissie, Bosch en Duin, 1990

Huizing, ‘Kiezen en delen’ in: Het vrijheidsbeginsel. Een bundel opstellen over vrijheid als essentieel Baptisten principe. Beweging Ruimte, 1992

Wout Huizing, ‘Baptisten….je hebt er geen last van’ in: De Christen, 108 jrg.nr.9, 30 april 1993

Wout Huizing, Huize PVIB. Een (protestants-christelijk) verzorgingshuis, wat betekent dat? PVIB, Houten 1993

Wout Huizing, ‘In Den Haag daar staat een huis’ in: De Christen, 108 jrg. Nr 26, 23 december 1993

Wout Huizing, Cursus: een eigen gezicht. In gesprek over de (protestants-)christelijke identiteit van het verzorgingshuis. Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg (P.V.I.B.): Houten 1994

Wout Huizing, Zicht-lijnen, handreiking bij het opstellen van een beleidsplan. Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg, Houten,1994.

Els van Thiel, ‘geestelijke verzorging moet geïntegreerd element zijn in zorgpakket’ in: Zorg en Ondernemen, mei 1994

Wout Huizing, ‘Ook Tabitha Den Haag viert feest’ in: De Christen, 110 jrg.,   mei 1995

Wout Huizing, ‘Anderhalve eeuw Baptisten in Nederland’ in: Open Vensters, oecumenisch maandblad voor ouderen, november 1995

Henk Bücking en Wout Huizing, Aandacht voor zingeving en levensbeschouwing in het zorgplan. Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg, Zeist 1996

Huizing, ‘Geestelijk verzorger en vrijwilligerswerk’ in: J.J.A. Doolaard, Handboek geestelijke verzorging in zorginstellingen. Kampen 1996, 570 - 578

Huizing en A. Koolwijk, ‘Beleidstaken, de geestelijke verzorging in het verzorgingshuis’ in: J.J.A. Doolaard, Handboek geestelijke verzorging in zorginstellingen. Kampen 1996, 579 - 587

Bijdrage in: Piet Schelling, Tegen de stroom in. Waarom mensen toetreden tot de kerk. Meinema: Zoetermeer 1996

Huizing, Als een bewoner om euthanasie vraagt…een handreiking voor gebruik in verzorgingshuizen. Kok: Kampen 1996

Bijdragen aan Th.A. Boer (e.a.), Zorgen met visie, zorgverlenen vanuit christelijke perspectief. Kok: Kampen 1997

Huizing, Zorg en zingeving, geestelijke verzorging in de protestantse ouderenzorg. Protestantse Vereniging voor Ouderenzorg (PVO), Zeist 1997

Huizing, Als de lamp dooft. Teksten, gebeden, gedichten om te lezen bij ouderen die sterven. CVZ: Zeist 1997

Huizing, In gesprek over…euthanasie en geloof. Werkgroep Ruimte: Zwolle 1998

Huizing, ‘Partners in geestelijke verzorging en de kerken’ in: Gedeelde zorg, over geestelijke verzorging in beleid en organisatie van verzorgingshuizen. WoonZorgFederatie: Zeist 1998

Drs. W. Huizing, ‘De zorgvisie van instellingen’ in: Studiemiddag Huispastoraat. Over geïntegreerd pastoraat in langdurige zorgsituaties. CVZ en Vereniging ’s Heeren Loo, Huis ter Heide, 14 september 1998

Wout Huizing, ‘Luisteren naar levensverhalen, fragmenten uit de praktijk in: De vruchten van het leven, verslagbundel studiedag Vereniging van Geestelijk Verzorgers in de Ouderenzorg (VGVO) 1998.

Huizing, ‘Geestelijke verzorging in een woon- en verzorgingscentrum vanuit de stafmedewerking en vanuit de geestelijke verzorging gezien’ in: Prof. dr. Jac. Rebel (red.)Wel bezorgd, geestelijke verzorging en gezondheidszorg. Kok: Kampen 1998

Wout Huizing, Geestelijke verzorging in de ouderenzorg naar waarde geschat. Notitie t.b.v. de Sterrenbergconferentie, een invitatonal conference, CVZ, 30 november 1998

Ds. W. Huizing, ‘Pastoraat en zorg’ in: Studiedag “Identiteit en Welzijnszorgpraktijk”, inleidingen en discussievragen, Prot. Chr. Stichting voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, 18 maart 1999

Huizing, ‘Eenzaamheid en Zingeving bij Ouderen’ in: Verslagbundel Provinciaal Beraad van Kerken Zuid Holland, 8 juni 1999

Wout Huizing, ‘geestelijke verzorging in de ouderenzorg’ in: Diakonia, maandblad voor Gereformeerd, Hervormd en Luthers Diakonaal werk, september 1999

Hester Haarsma, ‘Zorg voor ouderen telt in minuten’,  interview in Trouw, 27 oktober 1999

Ton van den Ende, ‘pastor of gv in een instelling’, interview in: Kontaktblad Federatie VPW Nederland,  Februari 2000

Huizing, M.-P. van Mansum, De mensen van voorbij; werkmap herdenkingsbijeenkomsten in verzorgings en verpleeghuizen. Christelijke Vereniging van Zorginstellingen: Gouda 2000

Huizing, M.-P. van Mansum, Gedichten en gedachten. Bijlage bij de werkmap ‘de mensen van voorbij’. Christelijke Vereniging van Zorginstellingen: Gouda 2000

Wout Huizing, ‘Zorg voor elkaar’ in: Joke Forceville- van Rossum, Als je het me nú vraagt. Abdij van Berne: Heeswijk, 2000, pag. 78 - 79

Wout Huizing, ‘Levensverhalen en levensbalans in de ouderenzorg’ in: Scoop (periodiek van Prisma Brabant) nr.3, 2000  Levensloop - levensbalans

Huizing, Zorg rondom het levenseinde, terminale zorg in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Kok: Kampen 2000

Wout Huizing, cursushandleiding, zorg rondom het levenseinde. CVZ: Gouda 2000

Wout Huizing, CVZ cursus: Wat heb je in huis?  Christelijke Vereniging van Zorginstellingen, Gouda 2000

Drs. W. Huizing, Gedichten en gedachten. Bijlage bij het boek Hoe me niet vast. CVZ, Gouda, 2000

Huizing, Levensverhaal en supervisie. Bouwstenen voor een ‘narratieve benadering. Eindscriptie PAO Supervisie. Leiden 2000

Wout Huizing, ‘Geestelijke verzorging onmisbaar voor kwaliteitszorg in verzorgingshuizen’  in: Herman Noordegraaf (redactie) Over toegankelijkheid en kwaliteit van zorg als opdracht voor diaconaat. Kampen 2000

Drs. W. Huizing, ‘We leven ons leven naar voren, maar we begrijpen het door terug te kijken; geestelijke verzorging in de veranderende ouderenzorg’ in: Tijdschrift Geestelijke Verzorging, themanummer 2000: Welke zorginstelling? Veranderende zorg en de identiteit van de geestelijk verzorger, jrg. 4. december 2000, nr. 17, pag 21 - 30.

Douwine Zoutman, ‘Ouder worden is achterom kijken’, interview in: Vrijzicht, november 2000

Wout Huizing, ‘Levensverhaal in supervisie’in: Supervisie in opleiding en beroep, tijdschrift voor professioneel begeleiden, 18e jaargang. 3, 2001, 122 – 135

Wout Huizing, De kwaliteitswet en de geestelijke verzorging. Geestelijke verzorging in verzorgingshuizen: voor wie een zorg? Notitie t.b.v. de ‘Sterrenbergconferentie’, CVZ: Gouda 2001

Huizing, Geestelijke verzorging in de ouderenzorg: voor wie een zorg? Studiedocument t.b.v. publiek debat CIO-G, 16 oktober 2001

Wout Huizing (Red), Vrijwilliger in de zorg, geestelijke verzorging en vrijwilligerswerk. Kok: Kampen 2001.

Wout Huizing, Jozef  van der Put, Tineke van Sprundel, Michiel Kooijman, In Balans, aandacht voor levensverhalen en levensbalans in de ouderenzorg. Arcares: Utrecht 2001

Wout Huizing, ‘Levensverhaal en supervisie’ in: Zin in zorg, tijdschrift van Christelijke Vereniging van Zorginstellingen en Katholieke Vereniging van Zorginstellingen,1, 2002

Wout Huizing, ‘Aandacht voor levensverhalen en levensbalans in de ouderenzorg’, in: Charles Vergeer, Op verhaal komen, zorg en vragen naar zin. Eindhoven 2002.

Wout Huizing, ‘Geestelijke verzorging: spilfunctie bij de aandacht voor levensbeschouwing’ in: J.H. van der Meiden, Kleuren in Ouderenzorg. Handboek integratie levensbeschouwing in beleid en werkuitvoering van het verzorgingshuis. Kok:Kampen 2002, pag.118 -135

A.W.I.M. de Gruijter, R.W. M. Hekking, W. Huizing en M.J. Burger, Beroepsstandaard voor de Geestelijk Verzorger in Zorginstellingen. VGVZ-cahiers, Zoetermeer 2002

Wout Huizing, Geestelijke verzorging en extramuralisatie van de zorg. Notitie t.b.v. de Sterrenbergconferentie. CVZ; Gouda, 24 april 2002

Wout Huizing, bijdrage in: E. Bohlmeier, P. Anzion, J. Fransen (redactie), Zin in leven, persoonlijke verhalen over zingeving, Trimbos-instituut, Utrecht 2003

Wout Huizing, In de spiegel, beelden bij het ouder worden. Tabitha:’s-Gravenhage 2003

Wout Huizing, eindredactie TIP-krant (Toerusting Identiteit in de Praktijk) voor medewerkers in zorginstellingen. (9 nummers 2000 – 2003 met als thema’s: identiteit, zorg voor zorgenden,’het gaat om mensen’, levensverhaal in de zorg, vrijwilligerswerk in de zorg, leiderschap, geestelijke verzorging, ethiek, palliatieve zorg)

Wout Huizing, ‘Mantelzorger is soms gevangene van de liefde’ in: Centraal Weekblad,  9 januari 2004

Wout Huizing, ‘Schetsen uit mijn werk’ in: VPW bulletin, Rotterdam, mei 2004

Wout Huizing, ‘Is kerk zich voldoende van haar taak bewust? Geestelijke verzorging in de zorg’ in: Centraal weekblad, 25 juni 2004

Marianne Waling-Huijssen, Palliatieve zorg: de kunst van ‘er zijn’. Budel: Damon 2004 (ondersteuning bij redactie door Wout Huizing)

Wout Huizing, ‘Over angst en liefde’ in: Ineke Regina Uijtenboogaardt (red.) Levensverhaal als houvast.  Narratio: 2004

Wout Huizing e.a., ‘Aandacht is ziel van de zorg’ in: Trouw, 4 september 2004

Thijs Tromp, Wout Huizing en Arie Kars, ‘De zorg is toe aan re-animatie’ in: Centraal Weekblad, 17 september 2004

Wout Huizing, Levensverhaal centraal in de zorg, de stand van zaken’ in: Zin in Zorg, oktober 2004

Mariska Oegema, ‘Het werkt helend als mensen zich erkend weten’. Interview in: De Christen, 15 oktober 2004

Wout Huizing, ‘Verhalenderwijs, over het belang en de betekenis van levensverhalen’ in: Verhalen rond de Oosterkerk,  Spijkenisse, 2004

Wout Huizing, ‘Het moet anders en het kan anders. Over de presentiebenadering in de zorg’ in: Zin in zorg, maart 2005

Huizing en T. Tromp, Open kaart. In gesprek met ouderen over hun levensverhaal. Handleiding voor medewerkenden. Reliëf: Utrecht 2005

Martin Ruppers, ‘Levensverhaal: ieder fragment telt…’ weergave inleiding Wout Huizing in: Vierluik, medewerkerskrant van stichting St. Anna, jrg.1, nummer 3, 2005

Wout Huizing, ‘Levensverhaal in supervisie’ in: Willemine Regouin, Frans Siegers, (samenstelling), Supervisie in opleiding en beroep. Verzamenling tijdschriftartikelen uit de periode 1983 – 2002. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2005

Huizing, ‘Oud maar niet af. Reflecties over visie en praktijk van de ouderenzorg’ in: Paul Mulders en Sjaak Körver (red.), Oud maar niet af, reflecties op ouder worden in onze cultuur. Valkhof Pers: Nijmegen 2005

Marie-Elise van den Brandt, Esmé van der Helm, Wout Huizing, Thijs Tromp, Silvia Vink, Levensboeken. Vrijwilligers in gesprek met ouderen over hun levensverhaal. HOF: Den Haag 2006

Wout Huizing, ‘Tender love and care’ in: Friesch Dagblad, 9 maart 2006

Marion Boelhouwer, Wout Huizing, Rita Renema, Hou me (niet) vast. Over de organisatie van herdenkingsbijeenkomsten. Merweboek: Sliedrecht 2006

Wout Huizing (eindred.), Geestelijke verzorging in revalidatiecentra/ verpleeg- en verzorgingshuizen’ in: Jaap Doolaard (red.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging. Kok: Kampen 2006, pag. 353 – 566

Wout Huizing, ‘Geestelijke verzorging en kwaliteitsbeleid’ in:  Jaap Doolaard (red.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging. Kok: Kampen 2006, pag.488-505

Wout Huizing, redacteur van Open Vensters, oecumenisch maandblad voor ouderen.  Vrijwel maandelijks een artikel in de periode 2000 – 2006

 

Wout Huizing en Thijs Tromp, ‘Werken met levensboeken in de praktijk van de ouderenzorg’ in: Ernst Bohlmeijer, Lausanne Mies, Gerben Westerhof, De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2007, pag. 401 - 414

Wout Huizing, ‘Over de Kwaliteit van zorg’ in: Kitty van den Brand, Bert Jan Clement, Tjarda van der Goot, Herman Krans, Olaf Kwast, ‘Brieven aan Rien den Boer, aangeboden t.g.v. zijn afscheid van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  Den Haag, januari 2007

Wout Huizing, ‘De regenboog zei me: ‘Je staat er niet alleen voor.’ in: Koert van der Velde, Religieuze belevenissen. Gesprekken over het ervaren van God. Van Gennep, Amsterdam 2007, pag. 252 – 254

Wout Huizing en Thijs Tromp, Mijn leven in kaart. Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2007

Wout Huizing, ‘Blijf mij nabij’, gebed  in: Op hoop van zegen. Bemoediging en troost voor zieken. Reliëf en Berne, Heeswijk 2007

Wout Huizing, ‘Als de dood voor afhankelijkheid’ in: Volzin, opinieblad voor geloof en samenleving, jrg. 12, 13 juni 2008

Wout Huizing en Marije Stegenga, ‘Geestelijke verzorging verantwoord. Over de verantwoording van de (waarde van) de geestelijke verzorging’ in: Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 2008

Wout Huizing, ‘Zorg-saamheid. Over de eigen aard van de professionele zorgrelatie’ in: Michsjol – in verband met theologie, jrg. 17, nummer 3, 2008, pag. 9-13

Wout Huizing en Christien Begemann, ‘Levensvragen’ in: Samenspraak. Briefwisseling vol passie voor kwaliteit van leven. Vilans, Utrecht 2008

Prof.dr. R.R. Ganzevoort, dr. T. Bernts, Prof. dr. J. Brouwer, Drs. W. Huizing, Drs. T. Tromp,  Levensboeken in de ouderenzorg. Eindrapport van het project Het effect van het werken met levensboeken op het welbevinden van oudere zorgvragers, op de zorgrelatie tussen zorgvragers, zorgverleners en mantelzorgers, en op de organisatie van zorg; effectmeting, effectverklaring en implementatie van de methode.   ZonMw, PThU, KASKI, Reliëf, Utrecht 2009

Wout Huizing, ‘Hou me (niet) vast, over het belang van herdenken’ in: Pallium februari 2009.

Wout Huizing, ‘Zorgaanbieder moet fijngevoelig zijn.’ Over het congres ‘Spiritualiteit in zorg 2009. Nederlands Dagblad, 7 maart 2009

‘Ook de zielzorg is belangrijk in de zorg. Over het congres Spiritualiteit in zorg 2009. Friesch Dagblad, 7 maart 2009

Wout Huizing, ‘Geluk’ in: Zinvolle vertellingen. In de serie ‘Florence verhalen’. Florence: Den Haag, maart 2009, pag. 29 – 31

Wout Huizing m.m.v. Christien Begemann, Martje Ruiter en Henry Dorgelo, Begeleide intervisie levensvragen en ouderen. Werkboek voor begeleiders. Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, Utrecht augustus 2009

Christien Begemann en Wout Huizing, Reader, behorend bij het werkboek begeleide intervisie levensvragen en ouderen. Vilans: Utrecht 2009

Marie-Elise van den Brandt- van Heek, Wout Huizing, Mijn leven in fragmenten. Met dementerenden in gesprek over hun leven. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2009

Wout Huizing, ‘Netherlands Baptist Seminary’ in: John. H. Y. Briggs (ed.), A Dictionary of European Baptist Life and Thought. Paternoster, 2009, pag. 351 - 353

Wout Huizing, ‘gebeden’ in: Rita Renema – Mentink (samenstelling), Gebedenboek. Woodydesign: Veenendaal 2010

Huizing en W. Tollenaars, Leven met Sterven. De basis voor Zingevingsgericht werken. Beleidsnotitie t.b.v. Prot. Chr. Zorgorganisatie Crabbehoff, Dordrecht 29 maart 2010

Wout Huizing (red.) Onder het vergrootglas. Pastorale supervisie aan studenten en voorgangers. Deel 2 van de Baptistica Reeks, Woody Design: Veenendaal, mei 2010

Wout Huizing, Thijs Tromp en Gerdienke Ubels Werken aan mentaal welbevinden. Vijf startpunten voor de zorgorganisatie. ActiZ: Utrecht 2010

Wout Huizing, ‘Het andere gezicht van de zorg’  in: Speling, driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. 2010, nummer 2, pag. 71 - 76

Wout Huizing: ‘Een woord vooraf’ en ‘Nabeschouwing’ in: Evelyn Noltus en Mini Jujens, Lachrimpels en littekens. Geestelijke verzorging in het verzorgings- en verpleeghuis. Berne: Heeswijk, 2010, pag. 2-3, 86 - 93

Wout Huizing, Zorg rondom het levenseinde. Derde, geheel herziene druk, Kok: Kampen 2010  

Wout Huizing (samenstelling.), Reader, behorend bij de cursus Aandacht voor levensvragen. Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, Vilans: Utrecht 2010

Wout Huizing en Teun van der Leer (red.), Op koers?! Lessen aan het seminarium van oud-studenten. Deel 3 van de Baptistica Reeks. Woody Design: Veenendaal, november 2010

Wout Huizing, ‘Coaching Students in the Field: Pitfalls and Challenges’ in: Journal of European Baptist Studies, Volume eleven, No.2. January 2011, pag. 15 - 34

Huizing, H. de Boer, Om over na te denken. Meditatiefjes. Den Haag 2011

‘Het afscheid kan een goede herinnering zijn.’ Verslag van de conferentie in Mennorode. (Nederlands Dagblad, 12 mei 2011)

Mol, ‘Het leven in kaart’ in: Trouw, 12 mei 2011

Huizing, Bijdrage in L. Fijen (red.), Leven met de dood. Utrecht: Ten Have 2011, pag. 155 – 167

Huizing, ‘Elk detail is belangrijk. Reportage vanuit hospice Zoetermeer’ in: Zin in Zorg jrg.13, september 2011, pag. 12-13.

Wout Huizing, Thijs Tromp, Mariëlle Cuijpers, Gerdienke Ubels, Mentaal welbevinden in de zorg thuis. Starpunt voor innovatie. ActiZ, Libertas: Bunnik 2012

Wout Huizing, ‘De Mandarijnstraat vandaag’ in: Wim Schook, Mandarijnstraat. Herinneringen aan een Haagse straat in de Vruchtenbuurt. Den Haag: 2012

Wout Huizing, ‘Voorwoord’ in: drs.S.F.Tigelaar MA, Eén Heer, één tafel, één beker.

Freemusketeers: Zoetermeer, 2012, pag. 11 - 14

Wout Huizing,  preek bij de bevestiging van ds. M. Pfähler als geestelijk verzorger bij het Reinier de Graag Gasthuis (Hand. 3: 1-10) in: Drs. E.A.van der Put, Drs. H.J.K. Vaartjes, Drs. K. van de Wetering, Raad van Kerken Delft, uitgave bij het 50-jarig jubileum waarin leden en commissies zich presenteren. Narratio: Gorinchem 2012

Wout Huizing, ‘Je levensverhaal brengt je dichter bij de ander’ in: Friesch Dagblad, 20 april 2013

Wout Huizing, ‘Ouderen hebben veel (door) te geven’ in: Baptisten.nu, Tijdschrift van de Unie van Baptistengemeenten, Jrg.127, nr,3, juli 2012.  Aansluitend op de website: Wout Huizing, ‘Oud is out!?  Een aanzet voor bezinning over de plaats van ouderen binnen Baptisten gemeenten in Nederland’

Wout Huizing, ‘Afscheid nemen’ in: Doeke Post (red.), Met het oog op het Einde. De praktijk van de laatste levensreis. Meinema: Zoetermeer, 2013

Wout Huizing, ‘Het levensverhaal’ in: Open deur, oecumenisch maandblad, jrg. 79, nummer 7-8, juli-augustus 2013

Wiebe van der Hout, ‘Dopelingen kopje onder, kerk niet’. Verslag van een kerkdienst in de baptisten gemeente Heerenveen met ds. Wout Huizing  in: Leeuwarder Courant, 23 september 2013

Wout Huizing en Thijs Tromp, Mijn leven in kaart. Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal. Geheel herziene druk. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2013

Wout Huizing, bespreking van André Mulder en Hans Snoek (red.), Werken met diepgang. Levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs, zorg en kerk.  Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jrg.16, september 2013, nummer 71

Wout Huizing, ‘Wie kan ik voor u zijn? interview met Johan Groen’ in: Zin in Zorg, oktober 2013

Wout Huizing, ‘Ouder worden in de Nederlandse samenleving en kerk anno 2013. Feiten en visies’ in: Kerk en theologie, jrg.64, no.4, oktober 2013, pag. 298 – 309

Wout Huizing, ‘Elk afscheid is de geboorte van een herinnering’ in: Onderweg, dominicaans tijdschrift voor bezinning, bezieling en beweging. Jrg. 131, winter 2013 – 2014, pag. 41 – 43

‘Werken met levensboeken in de parktijk van de ouderenzorg’ in: BijZijn-XL, educatief magazine voor verpleegkundigen en verzorgenden. Bijzijn XL 10, december 2013, pag. 26 - 32

Wout Huizing en Anne Gietema, ‘Vieringen in de ouderenzorg’ in: Handelingen, Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap,  2014, nummer 1, pag. 45  - 49

Wout Huizing, ‘Ouder worden is verliezen. Over mensen met dementie’ in: Gerrie Ham, Arie Jan de Lely, Judith Gerkema e.a., Zorgen met zin. Hoe mantelzorg je raakt.

Boekencentrum: Zoetermeer 2014 pag.80 – 89

Huib de Vries, ‘Mijn leven in kaart’, interview met Wout Huizing in: Terdege, reformatorisch familiemagazine. Jrg.31, nr.7, januari 2014

Wout Huizing, ‘Oog voor elkaar! Gedachten over ‘gastvrij’ pastoraat als proef op de som van Gods liefde voor mensen’ in: Prof. dr. Henk Bakker, Albrecht Boerrigter, Jeanette van Es, Winfried Ramaker, De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door. Gedachten ter markering van de theologie van dr. O.H. de Vries. Kok: Kampen, pag. 216 - 232

Paulien Matze, Wout Huizing en Yvonne Heygele, Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal. Mijn leven in kleur. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2014

Piet van Steenselen, ‘Iedereen ken eenzaamheid’, weergave inleiding Wout Huizing in: Zorg, Nieuws- en Verenigingsblad van de NPV, jrg.32, nummer 2, juli 2014

Wout Huizing, ‘Eenzaam…maar je hebt je kinderen toch?’ in: Visie, Hoopvol leven en geloven. 20 – 26 september 2014, nr. 38, pag. 26 - 29

Wout Huizing, ‘Prachtig tachtig’ in: Open deur, oecumenisch maandblad, Jrg.80, nummer 9, september 2014, pag.2 - 3

Wout Huizing, ‘Bezield vakmanschap’ in: Zin in Zorg,  jrg. 16, september 2014

Marie-Elise van den Brandt – van Heek en Wout Huizing, In gesprek met mensen met dementie. De kracht van persoonlijke verhalen. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2014

Jan Martijn Abrahamse & Wout Huizing, (red), Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen. Deel 8 van de Baptistica Reeks , Woody Design: Veenendaal, november 2014 

Paulien Matze en Wout Huizing, ‘Mijn leven in kleur. Een nieuwe methode met aandacht voor kleurrijke verhalen van oudere migranten’ in: Geron, Tijdschrift over ouder worden & samenleving, juni 2015, jaargang 17, pag. 38 – 43

Wout Huizing, ‘30 levensvragen en Do It Yourself: maak een levensboek’ in: Zin in zorg, glossy menslievende zorg, Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 201

Wout Huizing, ‘Ethiek in de praktijk: het levensverhaal’ in:  Zin in Zorg: kwartaaltijdschrift Reliëf,  jrg.17, juni 2015

Stevien Treur, ‘Levensboeken in de zorg; ken de cliënt’, interview met Wout Huizing in: RMU  Zorg & Welzijn (Magazine van de sector Gezondheidszorg & Welzijn van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie), mei 2015, pag. 6- 9

Wout Huizing en Thijs Tromp, ‘Innerlijke bloei in de vierde levensfase’ in: Kees Penninx (red.), Kiezen en verbonden blijven…. Krachtgericht werken met ouderen in de wijk. Bussum: Coutinho 2015, pag.285 – 306

Wout Huizing en Marije Vermaas (redactie), Zin in zorg, gedichten & illustraties, Buijten en Schipperheijn: Amsterdam, 2015

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, Christien Begemann, Mariëlle Cuijpers. Kwaliteitsstandaard Levensvragen. Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen. Vilans: Utrecht 2015

Wout Huizing, ‘Waarom zorgdragers zorg verdienen’ in: Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, jrg. 26, nr.1, 2016, pag.30 - 32

Wout Huizing, Bijbelse boodschap of hedendaags leven? In: Soteria, Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. Themanummer: Dillemma’s rondom rouw, 33e jaargang, nummer 2, 2016, pag. 16 – 24

Wout Huizing, ‘Verhalen en inspirerende teksten’, in: Marinus van den Berg, Daan Westerink, Noem mijn naam. Leven met de dood van een kind. Adveniat: Baarn 2016

Wout Huizing, Haagse Waardigheid, De dood gewoon bespreekbaar maken. Vijf jaar Platform Dood gewoon in Den Haag in woord en beeld. Den Haag: Platform Dood gewoon in Den Haag, 2016 (160 pag.)

Wout Huizing, Ethiek in de praktijk, in: Zin in Zorg, Tijdschrift over zorg, ethiek en levensbeschouwing. Themanummer: Er zit muziek in de zorg!,  Jaargang 18, december 2016, pag. 8- 9

Wout Huizing en Barbera van der Schans, Workshop zin-gevende intervisie rond mensen met dementie, Handreiking. Utrecht: Vilans/ Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2016  (32 pag.)

Wout Huizing, Eindrapport ‘Groentjes’. Baptisten Seminarium/ Reliëf: Amsterdam 1 maart 2017  (zie www.baptisten.nl/OKBI/eindrapportgroentjes

Erik Roest, ‘Groentjes, onderzoek vergrijsde gemeenten’, interview met Wout Huizing in: Baptisten.nu, Tijdschrift van de Unie van Baptistengemeenten. Jrg. 132, nr 1, maart 2017

Wout Huizing, ‘Over continuïteit en uniciteit’ column in: In gesprek over het profiel van de faculteit. Columns ter inspiratie. VU, Amsterdam 2017

Wout Huizing, reflecties op ‘juweeltjes’ t.b.v. Paula Irik en Irene Kruijssen ism Laura Vermeulen, Want we hebben allemaal de morgen. Dementees, taal van mensen met dementie. Handreiking voor naastbetrokkenen. Elikser: Leeuwarden, 2017

Wout Huizing, ‘In gesprek over de laatste levensfase’ in: Zin in Zorg, Jrg.19, september 2017, pag. 3- 5

Nieuwsbrief

Vul hier je e-mailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen! Staat u al ingeschreven bij de nieuwsbrief van de Unie- of ABC gemeenten? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-2103023
Tel. Seminarium:
020-2103024
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kom in contact

© UNIE-ABC. Een fusie tussen de Unie van Baptistengemeenten en de ABC gemeenten in Nederland.

Alle Rechten Voorbehouden

Tot slot