Skip to main content

Fusie van twee geloofsgemeenschappen

Unie-ABC is een geloofsgemeenschap die bestaat uit baptistengemeenten en CAMA-gemeenten in Nederland. Unie-ABC is eind 2020 ontstaan uit een (vooralsnog) bestuurlijke fusie tussen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland ('de Unie' genoemd) en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten ('ABC' genoemd). Er wordt naar gestreefd om de juridische (complete) fusie in 2023 af te ronden.

Verlangen naar eenheid

Aan de basis van dit proces ligt een verlangen naar eenheid, een verlangen om te zoeken naar overeenkomsten en samenwerking, in lijn met het Hogerpriesterlijk gebed waarin de Here Jezus bidt voor eenheid onder zijn volgelingen (Johannes 17). Bestuur en aangesloten gemeenten willen daarmee een getuigenis geven aan de wereld. Daarnaast leeft de overtuiging dat de gemeenten door samenwerking meer kunnen betekenen voor elkaar en voor Nederland. 

Fusiedocumenten

In de loop van het toenaderings- en vervolgens fusieproces van Unie en ABC hebben de ledenvergaderingen van beide organisaties stap voor stap verschillende fusiedocumenten aangenomen. Hieronder vindt u de documenten die tot nu toe zijn aanvaard en daarmee vastgelegd.

2015 - Geloofsgrondslag Unie-ABC
2016 - Notitie beschrijvende identiteit Unie-ABC
2018 - Ecclesiologische krijtlijnen
2018 - Intentieverklaring Unie-ABC
2018 - Samenwerkings-overeenkomst Unie-ABC
2018 - Samenwerkings-overeenkomst Unie-ABC Bijlage 1
2018 - Samenwerkings-overenkomst Unie-ABC Bijlage 2
2018 - Samenwerkings-overeenkomst Unie-ABC Bijlage 3
2018 - Samenwerkings-overeenkomst Unie-ABC Bijlage 4
2019 - Perspectiefnotitie Unie-ABC
2019 - Besluitvorming doop en lidmaatschap
2020 - Bestuurlijke fusie Unie-ABC