Skip to main content

Impressie Algemene Ledenvergadering in Kampen

Op vrijdag 24 mei werd in de Baptistengemeente Kampen de Algemene Ledenvergadering van Unie-ABC gehouden. Met onder meer workshops, veel ontmoeting, een mooie viering, een kort vergaderdeel, de presentatie van een nieuw magazine, een update van het Seminarium, afscheid en verwelkoming van medewerkers en bestuursleden, en een heerlijke maaltijd. Een terugblik.

  • Bekijk hiernaast een sfeerimpressie in een video van Peter Koobs.

Vanaf twaalf uur kwamen de eerste gasten binnen om zich te registreren en om vervolgens op bekenden af te stappen en hen te begroeten. De sfeer zat er meteen in, met overal groepjes pratende mensen. Er was een heerlijke lunch van koffie, thee, sap en broodjes in allerlei smaken, fantastisch verzorgd door de Baptistengemeente Kampen. 

Leersessies

Het officiele programma begon deze keer met verschillende interactieve leersessies in kleine groepen. Onderwerpen waren:

  1. Voor voorgangers: 'Beroepsethiek en sociale veiligheid na #MeToo' en '13 stappen in geval van misbruik'
  2. Voor voorzitters en leidingsgevenden: 'Werken aan een gezonde gemeente'
  3. Voor secretarissen en penningmeesters: over ANBI en andere relevante onderwerpen
  4. Leren over pastoraat
  5. Gemeentestichting en missie

Klik op de verschillende onderwerpen om de presentatie terug te lezen en bijvoorbeeld in de eigen raad/gemeente te bespreken. (Eén ontbreekt nog en wordt toegevoegd zodra we deze ontvangen.)

Vijf broden en twee vissen

Na een pauze kwamen alle aanwezigen bij elkaar in de grote zaal. Maurits Luth, voorganger van de gastgemeente, leidde een viering. Zo keken we naar een fantastisch filmpje waarin de gemeente zich voorstelde en zongen we verschillende mooie liederen over eenheid en over Gods Geest. Ook werden we begroet door een afgevaardigde van de Nigeriaanse Baptisten Unie en tevens een internationale 'fellowship', verbonden met de gemeente Kampen.

Maurits sprak vervolgens over Mattheüs 14: 13-21, het gedeelte over de wonderbare spijziging. In de overdenking werden drie bewegingen van terugkeer benoemd. Allereerst ging Jezus terug naar de Vader, nadat hij het schokkende nieuws over de dood van Johannes de Doper had vernomen. Zijn primaire reactie is: Hij trekt zich terug in de eenzaamheid, maar dan wel de eenzaamheid bij zijn Vader. Laat dat ook voor zijn navolgers vanzelfsprekend zijn in situaties van uitdagingen: zoek troost en nieuwe moed bij God. De tweede beweging van Jezus is: terug naar de menigte. Ondanks zijn rouw om Johannes, kan Hij dat weer aan, nu Hij zich bij de Vader heeft opgeladen. Een menigte kan, heel mooi, symbool staan voor de grote oogst die God ziet, ook als wij dat nog niet kunnen onderscheiden, maar kan ook drukkend zijn: waar te beginnen! Maar door steeds terug te keren naar de Vader kun je net als Jezus bewogen raken door de menigte, de schare zien die nét als wijzelf God zo ontzettend nodig hebben. Zo ging het ook bij de spijziging: de discipelen hadden al berekend dat ze deze mensenmassa echt niet te eten konden geven en stelden heel verstandig voor om ze op tijd naar huis te sturen. Maar Jezus antwoordt - en zegt ook tegen ons: 'Geef hen te eten!' Maar niet uit eigen kracht. Dat is de derde beweging: terug naar niets in handen. Laten we beseffen hoe weinig we zelf aan te bieden hebben - ook als plaatselijke gemeenten en als landelijke geloofsgemeenschap, maar tegelijk hoe Jezus dat weinige wil inzetten voor de bouw van zijn koninkrijk.

  • Lees hier de hele overdenking van Maurits Luth terug. 

Mooi om het moment ook af te sluiten met het traditioneel hand in hand zingen van 'Wij reizen met elkander'.

Eerste vergaderblok

Algemeen Secretaris Peter Stoter opende het vergaderblok en bad daarbij voor de vergadervoorzitter van vandaag: voorganger Dirk-Jan Horjus van Baptistengemeente Utrecht De Rank. 

Jaarverslag en jaarrekening

Het eerste vergaderpunt betrof het jaarverslag en de jaarrekening over 2023. Bestuurslid Harry Nieuwenhuijzen stipe wat punten uit het geschreven jaarverslag aan en gaf een toelichting bij de cijfers. De jaarrekening werd met algemene stemmen aangenomen.

Voorstel richtlijnen voorgangers

Het volgende punt betrof een voorstel voor nieuwe richtlijnen voor voorgangers in dienstverband. "Onze voorgangers zijn dienstbaar aan onze gemeenten, laten wij ook dienstbaar zijn aan de voorgangers door de zaken goed voor hen te regelen", zo zei hij. Het voorstel bestaat uit twee onderdelen. Allereerst een document met adviezen rondom de arbeidsverhouding tussen gemeente en voorganger, waaronder tips over beroepen, functioneringsgesprekken en een goede balans werk-privé. Het tweede onderdeel betrefte een voorstel over arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en dergelijke. Het voorstel werd aangenomen.

Millennial Challenge

Vervolgens presenteerden Marijn Vlasblom en Bart van der Zwaan van het Baptisten Seminarium een stand van zaken van de Millennial Challenge: de methode om jonge mensen te helpen om samen de Bijbel te lezen en die te verbinden aan hun dagelijks leven. Via een grappig spel maakte het tweetal duidelijk welke kenmerken de generatie van de millennials heeft. Ook vertelden ze dat de resultaten in de pilotgemeenten zo veelbelovend zijn, dat ze nu ook andere gemeenten uitnodigen om in het nieuwe seizoen met de methode aan de slag te gaan.

Tweede vergaderblok

Commissie voor Beroepbaarstellingen

In het tweede vergaderblok vertelde Regien Smit namens de Commissie voor Beroepbaarstellingen (CvB) dat het CvB (voorheen van de Unie) en het COTA (voorheen van ABC) in het kader van de fusie klaar zijn om samen te smelten tot één orgaan. Bij deze nieuwe situatie past ook het komen tot een nieuwe werkorde. Het CvB verstrekt na een intensief traject voorlopige en algemene beroepbaarstellingen aan voorgangers binnen onze geloofsgemeenschap. Dit gaat ook voor (voormalig) ABC-voorgangers gelden, maar het voorstel was om voor hen een overgangsregeling te hanteren. De voorstellen tot samenvoegen, voor de overgangsregeling én voor de nieuwe werkorde werden allemaal met een ruime meerderheid aangenomen.

Missieplan Seminarium

Rector Hans Riphagen vertelde iets over het Missieplan voor het Baptisten Seminarium voor de komende jaren. Daarin ligt een sterke nadruk op 'Theologie dóen' en op de leergemeenschap. Ook hecht het Seminarium er veel waarde aan om onderwijs, onderzoek en het benutten van kennis voor de aangesloten gemeenten met elkaar te verbinden. Een voorbeeld daarvan is dat studenten onderzoek doen in één van de aangesloten gemeenten: zijzelf stappen dan meteen het echte werkveld binnen, terwijl zo'n gemeente rechtstreeks baat heeft bij de onderzoeksresultaten. Tot slot riep Hans op om in de eigen gemeente goed rond te kijken om te zien of er potentiele studenten voor het Seminarium zijn. Dat kan gaan om mensen die theologie (gaan) studeren en daarbij ook het traject van het Seminarium kunnen volgen, maar ook gemeenteleden die via de Sprekersroute willen leren beter te spreken en om studenten uit andere studierichtingen die onze minor 'Missie en leiderschap' willen volgen.

Magazine Licht

Communciatiemedewerker Gerdien Karssen presenteerde het nieuwe Unie-ABC-magazine Licht, met daarin heel veel inspirerende gemeenteverhalen. Gerdien gaf de gedachte mee dat de vraag naar het nut van een geloofsgemeenschap niet hetzelfde is als de vraag naar verbondenheid. Om ons meer met elkaar met elkaar verbonden te voelen, moeten is het belangrijk om elkaar beter te leren kennen. Dat is allereerst het doel van het magazine. Na de vergaderingen kregen de afgevaardigden een stapel magazines mee voor de eigen gemeente. Gemeenten die niet aanwezig waren krijgen in de loop van de komende tijd hun exemplaren via de regiocoördinator. 

  • Het magazine is ook online te lezen. Dat kan hier.

Afscheid en verwelkoming bestuursleden en medewerkers

Bij het allerlaatste onderdeel van de vergadering werd afscheid genomen van drie bestuursleden: Arno van Engelenburg, Harm Jut en Jurgen Lindenhols. Zij werden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet in de toch ook wel uitdagende aanloop naar de fusie. Voorzitter Robert Bezemer mocht ook twee nieuwe kandidaten voor het bestuur voorstellen: Ruth Kruijshoop en Johan Otten. Zij werden met een grote meerderheid aanvaard.

Peter Stoter nam afscheid van Wouter Bandstra die de afgelopen vier jaar regiocoördinator was in regio Noord. Hij heeft een beroep aangenomen als gemeentewerker bij de PKN. We bedanken hem hartelijk voor al zijn inzet! Opvolger van Wouter in regio Noord is Maurits Luth, terwijl we Jaap Ketelaar mogen verwelkomen als regiocoördinator voor de regio Zuid. We zijn dankbaar dat de vacatures daarmee vervuld zijn en bidden Wouter in zijn nieuwe bediening en Maurits en Jaap bij hun nieuwe taak Gods zegen toe.

De vergadering was hiermee voorbij, maar er wachtte nog een heerlijke maaltijd om de dag af te sluiten.

Gerdien Karssen
Communicatiemedewerker Unie-ABC

Bekijk hieronder de uitgebreide fotoreportage van Rik de Ruijter.

AV 202405 001

AV 202405 002

AV 202405 003

AV 202405 004

AV 202405 005

AV 202405 006

AV 202405 007

AV 202405 008

AV 202405 009

AV 202405 010

AV 202405 011

AV 202405 012

AV 202405 013

AV 202405 014

AV 202405 015

AV 202405 016

AV 202405 017

AV 202405 018

AV 202405 019

AV 202405 020

AV 202405 021

AV 202405 022

AV 202405 023

AV 202405 024

AV 202405 025

AV 202405 026

AV 202405 027

AV 202405 028

AV 202405 029

AV 202405 030

AV 202405 031

AV 202405 032

AV 202405 033

AV 202405 034

AV 202405 035

AV 202405 036

AV 202405 037

AV 202405 038

AV 202405 039

AV 202405 040

AV 202405 041

AV 202405 042

AV 202405 043

AV 202405 044

AV 202405 045

AV 202405 046

AV 202405 047

AV 202405 048

AV 202405 049

AV 202405 050

AV 202405 051

AV 202405 052

AV 202405 053

AV 202405 054

AV 202405 055

AV 202405 056

AV 202405 057

AV 202405 058

AV 202405 059

AV 202405 060

AV 202405 061

AV 202405 062

AV 202405 063

AV 202405 064

AV 202405 065

AV 202405 066

AV 202405 067

AV 202405 068

AV 202405 069

AV 202405 070

AV 202405 071

AV 202405 072

AV 202405 073

AV 202405 074

AV 202405 075

AV 202405 076

AV 202405 077

AV 202405 078

AV 202405 079

AV 202405 080

AV 202405 081

AV 202405 082

AV 202405 083

AV 202405 084

AV 202405 085

AV 202405 086

AV 202405 087

AV 202405 088

AV 202405 089

AV 202405 090

AV 202405 091

AV 202405 092

AV 202405 093

AV 202405 094

AV 202405 095

AV 202405 096

AV 202405 097

AV 202405 098

AV 202405 099

AV 202405 100

AV 202405 101

AV 202405 102